برندگان قرعه کشی ترم ۵ سال ۱۴۰۱

نام و نام خانوادگیشعبهکدملینوع و مقدار تخفیف
نفر اول
ستاره ثابتینارمک
۴****۰۲۵۰
۲۰۰ هزار تومان تخفیف ثبت نام
نفر دوممحمد ایلیا شریفییوسف آباد
۸****۳۷۲۱
۱۵۰ هزار تومان تخفیف ثبت نام
نفر سومسیده یاسمین میرمرتضویآموزش از راه دور
۹****۰۲۵۰
۱۰۰ هزار تومان تخفیف ثبت نام
نفر چهارمالنا گلشنیبندرعباس خواهران
۸****۲۲۸۶
۳۰% تخفیف خرید کتاب درسی
نفر پنجمریحانه ایمانی کتیگریمشهد خواهران ۲
۳****۲۵۹۴
۲۵% تخفیف خرید کتاب درسی