برندگان قرعه کشی ترم 5 سال ۱۴۰۱

نام و نام خانوادگیشعبهکدملینوع و مقدار تخفیف
نفر اول
ستاره ثابتینارمک
4****0250
200 هزار تومان تخفیف ثبت نام
نفر دوممحمد ایلیا شریفییوسف آباد
8****3721
150 هزار تومان تخفیف ثبت نام
نفر سومسیده یاسمین میرمرتضویآموزش از راه دور
9****0250
100 هزار تومان تخفیف ثبت نام
نفر چهارمالنا گلشنیبندرعباس خواهران
8****2286
30% تخفیف خرید کتاب درسی
نفر پنجمريحانه ايماني کتيگريمشهد خواهران 2
3****2594
25% تخفیف خرید کتاب درسی