برندگان قرعه کشی ترم ۸ سال ۱۴۰۱

نام و نام خانوادگیشعبهکدملینوع و مقدار تخفیف
نفر اول
ویانا فرامرزیانقلاب38*****015200 هزار تومان تخفیف ثبت نام
نفر دوممیثم امیراسکندریجمالزاده89****259150 هزار تومان تخفیف ثبت نام
نفر سوممبینا براتیگلستان خواهران54****015100 هزار تومان تخفیف ثبت نام
نفر چهارمنگار على جعفرى طاهرىرودهن خواهران47*****02030% تخفیف خرید کتاب درسی
نفر پنجمعمادالدین خراسانیبندرعباس برادران61*****30425% تخفیف خرید کتاب درسی