برندگان قرعه کشی ترم 6 سال ۱۴۰۱

نام و نام خانوادگیشعبهکدملینوع و مقدار تخفیف
نفر اولسماء محبی کردسفلیصادقيه6*****1273۲۰۰ هزار تومان تخفیف ثبت نام
نفر دوممحمد حسین ابراهیمیجمالزاده4*****0150۱۵۰ هزار تومان تخفیف ثبت نام
نفر سوممینا فرشبافپل رومي
1*****0071۱۰۰ هزار تومان تخفیف ثبت نام
نفر چهارممهنوش احمدی ملاوردیکرمانشاه 2
5*****3241۳۰% تخفیف خرید کتاب درسی
نفر پنجمالنا روستاییگلستان خواهران6*****0152۲۵% تخفیف خرید کتاب درسی