برندگان قرعه کشی ترم 3 سال 1401

نام و نام خانوادگیشعبهکدملیجایزه
نفر اولمحمدعلیم رضائینارمک59801****6200 هزار تومان تخفیف ثبت نام
نفر دومرژینا رادپورآموزش از راه دور (سایبرتاک)01502****8150 هزار تومان تخفیف ثبت نام
نفر سومآراد عبدالمالکیگلستان01530****3100 هزار تومان تخفیف ثبت نام
نفر چهارممهدی مافیجمالزاده02008****130% تخفیف خرید کتاب درسی
نفر پنجمغزل خیری فردنازی آباد02013****130% تخفیف خرید کتاب درسی