برندگان قرعه کشی ترم ۳ سال ۱۴۰۱

نام و نام خانوادگیشعبهکدملیجایزه
نفر اولمحمدعلیم رضائینارمک۵۹۸۰۱****۶۲۰۰ هزار تومان تخفیف ثبت نام
نفر دومرژینا رادپورآموزش از راه دور (سایبرتاک)۰۱۵۰۲****۸۱۵۰ هزار تومان تخفیف ثبت نام
نفر سومآراد عبدالمالکیگلستان۰۱۵۳۰****۳۱۰۰ هزار تومان تخفیف ثبت نام
نفر چهارممهدی مافیجمالزاده۰۲۰۰۸****۱۳۰% تخفیف خرید کتاب درسی
نفر پنجمغزل خیری فردنازی آباد۰۲۰۱۳****۱۳۰% تخفیف خرید کتاب درسی