برندگان قرعه کشی ترم ۶ سال ۱۴۰۲

نام و نام خانوادگیشعبهکدملینوع و مقدار تخفیف
دانيال کوتيیوسف آباد21*****176200 هزار تومان تخفیف ثبت نام
شیوا حسن پورانقلاب84*****501100 هزار تومان تخفیف ثبت نام
نفیسه سلیمیازگل95*****008100 هزار تومان تخفیف ثبت نام
زهرا قاسمیانرشت معلم39*****26630% تخفیف خرید کتاب درسی
مرضیه بمانیاصفهان خواهران35*****12725% تخفیف خرید کتاب درسی