برندگان قرعه کشی ترم 5 سال ۱۴۰۲

نام و نام خانوادگیشعبهکدملینوع و مقدار تخفیف
آرزو سروقامتسعادت آباد36*****008200 هزار تومان تخفیف ثبت نام
مطهره زالیپيروزي01*****002100 هزار تومان تخفیف ثبت نام
پروا تقی پورCybertalk77*****274100 هزار تومان تخفیف ثبت نام
سعید شبگرد جهانتیغگرگان خواهران و برادران59*****62430% تخفیف خرید کتاب درسی
محیا عباسقلیسعادت آباد86*****01525% تخفیف خرید کتاب درسی