برندگان قرعه کشی ترم 4 سال ۱۴۰۲

نام و نام خانوادگیشعبهکدملینوع و مقدار تخفیف
آزاده عابدین زادهپل رومي46*****006200 هزار تومان تخفیف ثبت نام
مرضيه تقي زاده کفتروديCybertalk23*****258100 هزار تومان تخفیف ثبت نام
فرانک کریمیازگل50*****006100 هزار تومان تخفیف ثبت نام
پرنیان مهدی یانیگرگان خواهران71*****21130% تخفیف خرید کتاب درسی
سیدامیر علی حسینیجهانشهر11*****03125% تخفیف خرید کتاب درسی