باشگاه مشتریان سفیر گفتمان
نام و نام خانوادگیشعبهکدملینوع و مقدار تخفیف
والریا تقدیمیتهرانپارس84*****044تور تهرانگردی به زبان انگلیسی
شیما تفهمیصادقيه91****002تور تهرانگردی به زبان انگلیسی
باران جوانبختآنلاین یوسف آباد41****020آموزش زبان انگلیسی در سینما