باشگاه مشتریان سفیر گفتمان
نام و نام خانوادگیشعبهکدملینوع و مقدار تخفیف
نفر اول
سما فرحزادیآموزش ازراه دور(سایبرتاک)01503****4200 هزار تومان تخفیف ثبت نام
نفر دومروشا قهرمان پورپل رومي27435****3150 هزار تومان تخفیف ثبت نام
نفر سومآریا اسدییوسف آباد04417****9100 هزار تومان تخفیف ثبت نام
نفر چهارمسارينا سياه منصوريورامين65804****930% تخفیف خرید کتاب درسی
نفر پنجمهانيه آزاد دهقانگوهردشت خواهران03131****125% تخفیف خرید کتاب درسی