باشگاه مشتریان سفیر گفتمان
نام و نام خانوادگیشعبهکدملینوع و مقدار تخفیف
نفر اول
آتنا سلطان زادیسعادت آباد60*****007200 هزار تومان تخفیف ثبت نام
نفر دوممهدی ابراهیمینارمک92****006150 هزار تومان تخفیف ثبت نام
نفر سومملیکا بیک بابایی
پل رومي49****001100 هزار تومان تخفیف ثبت نام
نفر چهارمسارا باورصادآموزش از راه دور72*****17430% تخفیف خرید کتاب درسی
نفر پنجمفاطمه نوری آذرسنندج خوهران01*****37225% تخفیف خرید کتاب درسی