باشگاه مشتریان سفیر گفتمان
نام و نام خانوادگیشعبهکدملینوع و مقدار تخفیف
معصومه شبانیپل رومي01*****007200 هزار تومان تخفیف ثبت نام
فاطمه صیفوریسهروردي24*****002100 هزار تومان تخفیف ثبت نام
ریحانه عمادیسعادت آباد48*****150100 هزار تومان تخفیف ثبت نام
شيدا بالاييجهانشهر64*****00230% تخفیف خرید کتاب درسی
ایدا ایزدیاصفهان خواهران08*****12725% تخفیف خرید کتاب درسی