باشگاه مشتریان سفیر گفتمان
نام و نام خانوادگیشعبهکدملینوع و مقدار تخفیف
علی عبدالرزاقپيروزي48*****002200 هزار تومان تخفیف ثبت نام
مبینا علی بخشتهرانپارس93*****002100 هزار تومان تخفیف ثبت نام
شیدا کنگوییپل رومي21*****129100 هزار تومان تخفیف ثبت نام
آدرین فتاحیسنندج برادران80*****37230% تخفیف خرید کتاب درسی
زهرا محمدیونگرگان08*****20225% تخفیف خرید کتاب درسی