باشگاه مشتریان سفیر گفتمان
نام و نام خانوادگیکدملیشعبهنوع و مقدار تخفیف
ساناز مهرافروز27*****001نازي آباد400هزار تومان بن تخفیف ناتوس
سارا قائمی فر31*****002نارمک200هزار تومان بن تخفیف ناتوس
فاطمه نوروزی87*****002Cybertalk200هزار تومان بن تخفیف ناتوس
محمدپارسا غمزه71*****458شاهرود برادران30درصد تخفیف خرید کتاب
آیسا آقاپور20*****002انقلاب25درصد تخفیف خرید کتاب