باشگاه مشتریان سفیر گفتمان
نام و نام خانوادگیشعبهکدملینوع و مقدار تخفیف
نفر اول
علی مهرگرگلستان برادران00****044200 هزار تومان تخفیف ثبت نام
نفر دوممریم ایمانیcybertalk31****008150 هزار تومان تخفیف ثبت نام
نفر سومعلیرضا کاظمیcybertalk39****020100 هزار تومان تخفیف ثبت نام
نفر چهارمالهه عاشقباشهرری خواهران10****00730% تخفیف خرید کتاب درسی
نفر پنجمحسين لطفی بيداخويدیورامين97****04125% تخفیف خرید کتاب درسی