باشگاه مشتریان سفیر گفتمان
نام و نام خانوادگیکدملیشعبهنوع و مقدار تخفیف
امیررضا جوادی اصفهانی15*****020نارمک400هزار تومان بن تخفیف ناتوس
مهرسانا رضائی92*****020پيروزي200هزار تومان بن تخفیف ناتوس
فاطمه حاجی ابوالقاسمی51*****008ازگل200هزار تومان بن تخفیف ناتوس
زهرا سهرابي60*****490شهرقدس خواهران30درصد تخفیف خرید کتاب
نرگس خسروی55*****048شهرری خواهران25درصد تخفیف خرید کتاب