باشگاه مشتریان سفیر گفتمان
نام و نام خانوادگیشعبهکدملینوع و مقدار تخفیف
نفر اول
آرمان محمدیآنلاین یوسف آباد60*****025200 هزار تومان تخفیف ثبت نام
نفر دومفاطمه بخشیگلستان خواهران67****002150 هزار تومان تخفیف ثبت نام
نفر سومپریا امیدیcybertalk99*****011100 هزار تومان تخفیف ثبت نام
نفر چهارمثنا حسینیاراک خواهران59*****05230% تخفیف خرید کتاب درسی
نفر پنجمهدا ابوالفضلیمشهد خواهران36*****09225% تخفیف خرید کتاب درسی