برنامه تور  دانشجویان وفادار
۲۵ آبان ماه ۱۴۰۲
به مقصد مجموعه آزادی
ساعت حضور در دفترمرکزی ۹:۳۰ صبح
ردیفتوضیحات
۱پذیرایی و معارفه
۲حرکت به سمت مجموعه آزادی
۳تمرینات آموزش زبان در طول مسیر
۴سالن بازی
۵پینت بال و کارتینگ
۶عکس دسته جمعی
۷صرف نهار در رستوران
۸بازگشت به دفتر مرکزی