برنامه تور  دانشجویان وفادار
۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۲
به مقصد مجموعه آزادی
ساعت حضور در دفترمرکزی ۹:۳۰ صبح
ردیفتوضیحات
۱پذیرایی و معارفه
۲حرکت به سمت مجموعه آزادی
۳تمرینات آموزش زبان در طول مسیر
۴عکس دسته جمعی
۵پینت بال و کارتینگ
۶سالن بازی
۷صرف نهار در رستوران
۸بازگشت به دفتر مرکزی